Individuele v.i.p. pakketten /Individual v.i.p. packs

Let's build your soulful & succesful business!

Video Dutch / Nederlands

Video English / Engels

(English below)

“Oh Jee, weer een business coach! Met een traject!”

Misschien is dat wel de gedachte die door je heen gaat als je ontdekt dat ik een Business Coach ben VIP trajecten in de aanbieding heb.

Je zou niet de eerste zijn, die dat denkt en misschien wel luidop durft te zegen.

En als ik eerlijk ben, ik denk dat vaak ook als ik de zoveelste business coach of mentor zie passeren die jou dé succesformule belooft.

De afgelopen jaren ben ik veel ondernemers tegen gekomen die in mindere of meerdere mate teleurgesteld waren in het ondernemerstraject dat ze gevolgd hadden.

En dat is jammer.

Want niet alleen waren deze ondernemers bereid om uit hun comfort zone te stappen en te investeren in zichzelf en hun business. Niet alleen hebben ze veel tijd en energie in het traject gestoken. Vaak ook veel geld.

En het doet dan pijn als de resultaten niet navenant zijn.

Er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom zo’n ondernemerstrajecten niet de resultaten opleveren die we willen.

Maar een belangrijke oorzaak is dat het traject niet bij de ondernemer past.

Wat jij wil, is een traject dat volledig bij jou past.

Je wil niet weten wat de best practices zijn voor het gros van de ondernemers.

Je wil weten wat JOUW best practices zijn.

Je wil niet weten dat studies aantonen dat je best 4 keer per dag post op Facebook.

Je wil weten hoe JIJ sociale media al dan niet kan inzetten voor JOUW business.

Je wil niet horen dat planning en actie en discipline de beste manier tot resultaten zijn.

Als jij weet dat je de beste resultaten haalt als je in flow bent, planning of niet…

You get the picture.

Weet dat ik ook lang één van die typische business coaches was. Not anymore.

We hadden onze modellen, onze stappenplannen, onze best practices, onze tools….

En die verpakten we in een mooi 6-maanden-groepstraject.  

En voor veel ondernemers werkte dat vrij goed.

En voor een deel niet.

En dus besloot ik het over een andere boeg te gooien.

Ik wilde het anders gaan aanpakken. Tailor-made.

En dat is waarom mijn klanten me “not your typical business coach” noemen.

Omdat ik niet alle platgetreden paden bewandel als die niet bij jou passen.

Omdat ik graag eens een omweg maak naar ons doel i.p.v. straight-line, als dat beter aanvoelt voor jou.

Omdat het niet altijd over business en serieuze zaken hoeft te gaan er dus wel eens gelachen mag worden.

Zelf noem ik mezelf graag jouw Business Buddy.

Wanneer wij samenwerken dan ben ik jouw klankbord, jouw coach, jouw supporter, jouw accountability partner, jouw adviseur, jouw schouder, jouw wortel, jouw stok achter de deur, jouw co-piloot.

Ik zie onze samenwerking als het rijden van een rally.

Jij bent piloot en ik ben co-piloot.

Jij weet waar naartoe, en ik heb de kaarten en de rugzak bij de hand.

Ik weet waar we sneller en trager kunnen gaan en bespreek dit met jou.

Ik weet waar de pitstoppen zijn en waar we best even genieten van het zicht onderweg naar ons doel.

En wanneer je het eventjes allemaal niet meer weet, kan ik het stuur overnemen.

Even, want jij blijft de chef van jouw business.

Dus, wat denk je? Zin om samen aan de slag te gaan?

Laat ons eens samen een gesprekje inplannen en kijken of we samen kunnen bouwen aan iets moois.

We kunnen dan kijken of ik bij jou pas en jij bij mij.

Het is belangrijk dat we dat aftoetsen.

Om jou al een idee te geven, mijn waarden zijn:

respect, vrijheid, vrije meningsuiting, verbinding, authenticiteit, integriteit, liefde en humor. Om er een paar te noemen 😊

En ik werk enkel met “the B.E.S.T.”: 

B (Beautiful spirits with a kind heart), E (Enthusiastic, positive and driven), S (Soulful, authentic, purposeful), T (Trustworthy and trusting)

En als je houdt van #bunnenshumor, een goed gesprek, een goed glas wijn en je neemt jezelf niet al té serieus, dan krijg je extra punten 😊

Waar liggen mijn klemtonen?

Marketing & Personal Branding
Soulful selling
Bewust/nieuw ondernemerschap
Mindset
Work smart – play hard
Plaats- en tijdsonafhankelijk ondernemen…

Ik heb vandaag (naast mijn online programma’s) 3 individuele VIP trajecten.

“En wat gaat mij dat kosten?”
Is wellicht de vraad die door jouw hoofd spookt… 

Vroeger vroegen wij daar 25.000 euro voor.
Echt waar. Geen leugen. 
Echter, vandaag voelt dat niet goed aan, zo’n hoge bedragen.
Misschien dat dat nog verandert in de toekomst, wie zal het zeggen?
Maar vandaag dus niet. 

Vandaag met de BLACK FRIDAY MONTH DEALS  is de investering voor de VIP dag 1000 euro (excl. BTW) ipv 2000 euro.

Het GOLD pack 3500 euro (excl. BTW) en je krijgt 50% extra uren bij dankzij de BLACK FRIDAY MONTH DEALS.

De investering voor het DIAMOND pack is 6000 euro (excl. BTW). Ook hier 50% extra uren dankzij de BLACK FRIDAY MONTH DEALS.

De ZOMER DEALS zijn geldig tot en met 31/08/2022.

 

 “Ja, maar wat als ik een eerste afspraak heb en ik vind het/jou maar niets?”
Misschien denk je dat wel? …

Geen probleem. Je krijgt je hele investering terug. Geen verborgen agenda’s. 

 

Benieuwd? Wil je meer weten? Twijfel? Goesting om in te stappen ? Bel me of stuur een WhatsAppje. Of mail me. Of boek een vrijblijvende Zoom afspraak in via de Calendly Link

Don’t worry – wanneer je mailt of belt of smst, uiteraard wordt jou dat niet aangerekend:-) 

Talen: English – Nederlands

BLACK FRIDAY MONTH DEALS

V.I.P DAG

1 volledige V.I.P. dag jij en ik
2000
1000* of 12x €100 (excl. BTW)
 • 1 VIP dag van 10u tot 16u in Knokke, enkel jij en ik
 • BF PROMO: 50% korting, ttz €1000 ipv €2000
 • BONUS: Personal Branding online training (twv € 150)

GOLD

Individueel V.I.P. traject
3500* of 12x €350 (excl. BTW)
 • 10 u individuele begeleiding
 • BF PROMO: 50% extra uren, ttz 15u ipv 10u
 • BONUS: Personal Branding online training (twv € 150)
 • BONUS: 1 jaar Marketing & Mindset MasterMind (twv € 240)
 • BONUS: Networking online training (twv € 100)

DIAMOND

Individueel V.I.P. traject
6000* of 12 x €600 (excl. BTW)
 • 20 u individuele begeleiding
 • BF PROMO: 50% extra uren, ttz 30u ipv 20u
 • BONUS: Personal Branding online training (twv € 150)
 • BONUS: 1 jaar Marketing & Mindset MasterMind (twv € 240)
 • BONUS: Networking online training (twv €100)
 • BONUS: Business & Marketing Plan online training (twv € 150)
 • BONUS: Sell your Story online training (twv € 150)
 • BONUS: Work Smart Play Hard online Training (twv € 150)
 • BONUS: 2 Gratis tickets Business Event
Best Choice

English:

“Oh Jeez, another business coach! With a coaching programme!”

Maybe that is the thought that goes through your mind when you discover that I am a Business Coach offering VIP coaching programs.

You wouldn’t be the first one to think that and say it out loud.

And if I’m honest, I often think that too when I see the umpteenth business coach or mentor pass by who promises you thé success formula.

In recent years, I have come across many entrepreneurs who were more or less disappointed in the business coaching programs they attended.

And that is a pity.

Because not only were these entrepreneurs prepared to step out of their comfort zone and invest in themselves and their business. Not only did they invest a lot of time and energy in the process. Often a lot of money as well.

And it hurts when the results are not as good.

There can be several reasons why such an entrepreneurial path does not deliver the results we want.

But an important cause is that the programme is not the right fit for the entrepreneur.

What you want is a programme that matches with YOU completely.

You do not want to know what the best practices are for the majority of entrepreneurs.

You want to know what YOUR best practices are.

You do not want to know that studies show that it is best to post 4 times a day on Facebook.

You want to know how YOU can or cannot use social media for YOUR business.

You don’t want to hear that planning and action and discipline is the best way to achieve results.

When you know that you get the best results when you are in flow, planning or not…

You get the picture.

Know that for a long time I was one of those typical business coaches. Not anymore.

We had our models, our step-by-step plans, our best practices, our tools….

And we packaged these in a nice 6-month group programme.

And for many entrepreneurs, that worked pretty well.

And for some, it didn’t.

And so I decided to take a different approach.

I wanted to do things differently. Tailor-made.

And that is why my clients call me “not your typical business coach”.

Because I don’t walk the well-trodden path if it doesn’t suit you.

Because I like to make a diversion to our goal instead of going straight if that feels better to you.

Because it doesn’t always have to be about business and serious matters, it’s okay to laugh sometimes.

I like to call myself your Business Buddy.

When we work together, I am your sounding board, your coach, your supporter, your accountability partner, your advisor, your shoulder, your carrot, your stick, your co-pilot.

I see our cooperation as driving a rally.

You are the pilot and I am the co-pilot.

You know where to go, and I have the maps and the backpack at hand.

I know where we can go faster and slower and discuss this with you.

I know where the pit stops are and where we should enjoy the view on the way to our goal.

And when you are a little lost, I can take over the wheel.

For a while, because you remain the boss of your business.

So, what do you think? Fancy working together?

Let’s have a chat and see if we can build something beautiful together.

We can see if we are the perfect match.

It is important that we check this.

To give you an idea, my values are:

Respect, freedom, connection, authenticity, integrity, love and humor. Just to name a few 🙂

And I only work with “the B.E.S.T.”:

B (Beautiful spirits with a kind heart), E (Enthusiastic, positive and driven), S (Soulful, authentic, purposeful), T (Trustworthy and trusting)

And if you like #bunnenshumor, a good conversation, a glass of wine and you don’t take yourself too seriously, you get extra points 🙂

Where are my focal points?

Marketing & Personal Branding
Soulful selling
Conscious/New Business
Mindset
Work smart – play hard
Doing business independent of time and place…

Today I have (in addition to my online programmes) 2 individual VIP courses.

“And what will it cost me?”
Is probably the question that haunts you…

We used to ask 25,000 euros for that.
And that is true. No lie.
However, today it doesn’t feel right, such high sums.
Maybe that will change in the future, who knows?
But not today.

So for the time being, the investment for the GOLD pack is 3500 euro (excl. VAT)

The investment for the DIAMOND pack is 6000 euro (excl. VAT).

And you’ll also get access to many bonuses, depending on the programme you choose

 “But what if we get our first appointment with you, and I don’t like it?”
This might be what you are thinking right now…

No problem! You’ll get your money back. All of it. No hidden agenda. 

Curious? Want to know more? Hesitating? Want to sign up? Call or text me. Or mail me. You can also book a Zoom call via my Calendly app

Don’t worry – when you mail, call or text me I won’t charge you 🙂 

 

BLACK FRIDAY MONTH DEALS 2022

V.I.P DAY

1 whole V.I.P. day, you and I
2000
1000* or 12x €100 (excl. VAT)
 • 1 VIP day in Knokke from 10h to 16h
 • BF PROMO: 50% discount, ie €1000 instead of €2000
 • BONUS: Personal Branding online training (€ 150 value)

GOLD

Individual V.I.P. caoching pack
3500* or 12x €350 (excl. VAT)
 • 10 hours individual coaching
 • BF PROMO: 50% extra hours, ie 15h instead of 10h
 • BONUS: Personal Branding online training (€ 150 value)
 • BONUS: 1 year Marketing & Mindset MasterMind (€ 240 value)
 • BONUS: Networking online training (€ 100 value)

DIAMOND

Individual V.I.P. caoching pack
6000* or 12x €600 (excl. VAT)
 • 20 hours individual coaching
 • BF PROMO: 50% extra hours, ie 30h instead of 20h
 • BONUS: Personal Branding online training (€ 150 value)
 • BONUS: 1 year Marketing & Mindset MasterMind (€ 240 value)
 • BONUS: Networking online training (€ 100 value)
 • BONUS: Business & Marketing Plan online training (€ 150 value)
 • BONUS: Sell your Story online training (€ 150 value)
 • BONUS: Work Smart Play Hard online Training (€ 150 value)
 • BONUS: 2 Free tickets Business Event
Best Choice