Politically correct / politiek correct

Politiek correct

(English text below)

Weet je wat ik bijzonder aantrekkelijk vind?

Mannen en vrouwen met een rebels kantje, die durven voor hun mening uit te komen en niet op hun mondje gevallen zijn. Die dit doen op een respectvolle en intelligente manier. Mensen met diepgang. En die open minded en mans/vrouws genoeg zijn om hun mening bij te sturen waar en wanneer nodig. Doe daar nog een vleug droge humor bij en ik ben verkocht.

Zo ben ik onder andere fan van Russell Brand. I love the guy, al was het maar voor zijn heerlijk accent. Volg ik hem in alles wat hij zegt? Neen. En dat hoeft ook niet. Je kan nog altijd iemand “graag zien” zonder dat je het over alles eens moet zijn.

Een paar dagen geleden zag ik zijn video “Covid & Health: Why Can’t We TALK ABOUT The Science?!!”. Ik zet de link in bijlage. Bekijk de video helemaal. Het is er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Beloofd.

Quasi alles wat hij zegt in die video is spot on, vind ik persoonlijk. En toevallig is het volledig in lijn met ideeën en vragen waar ik de laatste maanden mee rond loop.

Is het je al opgevallen dat de laatste jaren de mensen zo snel beledigd zijn?

1 so-called verkeerd woord en de persoon die zich beledigd voelt, noemt je een racist, fascist, egoïst, narcist, sexist, conspiracy theorist, fat-shamer, klimaatontkenner, virusontkenner, schaap, wappie, homohater, nihilist, …

Om één of andere reden vinden ze dat je niet respectvol geweest bent naar een bepaalde groep van mensen en dus dienen ze jou dat duidelijk te maken. Dat ze daarbij zelf niet altijd even respectvol zijn, vergeten sommigen.

In de video heeft Russell het over de CEO van een bedrijf dat gezonde voeding verkoopt, Jonathan Neman van Sweetgreen. Deze man zou geopperd hebben dat we in deze huidige pandemie te weinig aandacht besteden aan preventieve maatregelen, zoals gezonde voeding en alle aandacht gaat naar vb mondmaskers en het vaccin.

Neman verwijst naar de studies die aantonen dat mensen die lijden aan zwaarlijvigheid het grootste gevaar lopen wanneer besmet met C-19. En dus, zou men beter moeten inzetten op het vermijden van zwaarlijvigheid en bijvoorbeeld hogere belastingen heffen op ongezonde voeding (ipv mondmaskers en andere desastreuze maatregelen of vaccins).

Ik vind dat daar iets voor te zeggen valt. En Russell vindt dat ook.

Echter, veel mensen voelen zich beledigd door Neman omdat ze vinden nu dat de man aan fat-shaming doet. Wat de brave man in mijn ogen doet, is een debat proberen te openen en voeren over het beleid. De conclusie trekken dat hij zich onaardig uitlaat t.o.v. zwaarlijvige mensen, vind ik persoonlijk niet correct, of minstens zwaar overdreven.

En dit brengt me tot het onderwerp van deze post. Mensen zijn de laatste tijd zo gemakkelijk op hun zere teentjes getrapt. En voelen de behoefte dit luidkeels te verkondigen. Hebben ze altijd ongelijk. Probably not. Het lijkt echter voor sommigen lastig om in die emotie een rationeel gesprek te voeren.

Ik kan er persoonlijk ook echt niet tegen als iemand anderen respectloos behandelt en ik heb ook onmiddellijk de neiging om dan op de barricades te staan en “die ander” te gaan verdedigen. Ik lijd ongelooflijk aan het reddersyndroom.
De vraag is echter of ik per se die ander moet gaan verdedigen. Wellicht niet.

En mocht ik me zelf beledigd voelen, zou het dan niet wijzer zijn om eens te gaan kijken naar mezelf en te gaan zien waarom ik beledigd ben en wat ik daar kan aan doen? En zou het dan niet effectiever zijn om ervoor te zorgen dat ik zelf niet beledigd raak door meer zelfzorg en zelfliefde, door verantwoordelijkheid te nemen over mijn gevoelens en gedachten? In plaats van het buiten mezelf te gaan leggen en de anderen te gaan vertellen dat ze slecht bezig zijn?

De wereld is niet zwart-wit en ook in dit verhaal niet. We dienen een balans te vinden. Alleen krijg ik het gevoel dat de balans helemaal aan het overhellen is. We moeten tegenwoordig allemaal zo politiek correct zijn, lijkt het.

Bijvoorbeeld: een fenomeen als “positieve discriminatie”. Is dat trouwens niet een contradictio in terminis?
Ik kan talloze voorbeelden opsommen, maar dat gaat ons hier te ver leiden.

Dat constant moeten wikken en wegen van de woorden en het moeten “politiek correct” zijn, maakt dat sommigen haast monddood worden gemaakt. Zeker de laatste maanden is dit duidelijk zichtbaar.

Ja, ik vind respectvol communiceren bijzonder belangrijk. EN ik vind het ook belangrijk dat je een standpunt mag innemen. Zelfs al is dat standpunt niet altijd mainstream. Als ik dan een standpunt inneem, of zelfs gewoon vragen stel die niet passen in het mainstream kadertje, heb jij dan het recht om verwijten naar mijn hoofd te slingeren? I don’t think so.

Ik geloof sterk in het feit dat we mogen uitkomen voor waar we in geloven en dat we in debat mogen gaan met anderen die er een ander geloof op na houden. Daar leren we van, daar groeien we door, dat is evolutie. Ik geloof niet in een maatschappij waar we ons laten onderdrukken en censureren uit angst voor weet ik veel wat.

Waar wij nood aan hebben is een open debat, waar we vragen kunnen stellen en onze mening respectvol kunnen delen, waar we tolerant zijn en open staan voor andermans mening en met elkaar in discussie kunnen gaan zonder verwijten en zonder beledigd te hoeven zijn. Waar we verantwoordelijkheid nemen voor onze woorden en daden.

En dat lijkt vandaag de dag zeer moeilijk.

Zoals Russell Brand het zegt:

“As long as we forget fundamental basic values: kindness, open communication, tolerance, there is no society worth saving no matter what you believe.”

Bon, ik kan me inbeelden dat dit een gewaagde post is en dat jij er een andere mening op na houdt. Zoals ik hierboven vermeld, ik ga graag in debat en hoor graag die mening. Wees echter beleefd en speel niet op de man. Thanks.

 

****************

POLITICALLY CORRECT

Do you know what I find particularly attractive?

Men and women with a rebellious side, who dare to speak their minds and who are not afraid to say what they think. People who do this in a respectful and intelligent manner. People with depth. And who are open-minded and “man” enough to adjust their opinions where and when necessary. Add a touch of humour and I am sold.

I am a fan of Russell Brand, among others. I love the guy, if only for his wonderful accent. Do I follow him in everything he says? I do not. And you don’t have to. You can still like someone without having to agree on everything.

A few days ago I saw his video “Covid & Health: Why Can’t We TALK ABOUT The Science?!”. I am attaching the link. Watch the video in its entirety. It is a must-see. Promise.

Almost everything he says in the video is spot on, I personally think. And it happens to be completely in line with ideas and questions that I have been wondering about the last few months.

-> Have you noticed that people are so easily offended in recent years?

1 so-called wrong word and the person, who feels offended, calls you a racist, fascist, egoist, narcissist, sexist, conspiracy theorist, fat-shamer, climate denier, virus denier, sheep, wop, homophobic, nihilist, …

For one reason or another, they think you have been disrespectful to a certain group of people and so they have to make that clear to you. Some people forget that they themselves are not always respectful in doing so.

In the video, Russell talks about the CEO of a company that sells healthy food, Jonathan Neman of Sweetgreen. This man suggested that in this current pandemic we pay too little attention to preventive measures such as healthy food and all the attention goes to e.g. mouth masks and the vaccine.

Neman refers to studies that show that people who are obese are at greatest risk when infected with C-19. And so, we should focus more on avoiding obesity and, for example, impose higher taxes on unhealthy food (rather than on mouth masks and other disastrous measures or vaccines).

I feel he says some reasonable things. And Russell thinks so too.

However, many people feel offended by Neman because they now think the man is fat-shaming. What the good man is doing, in my view, is trying to open and conduct a debate regarding the current policies and measures. Drawing the conclusion that he is unkind to obese people, I personally find incorrect, or at least grossly exaggerated.

And this brings me to the subject of this post. People are so easily offended lately. And feel the need to proclaim this loudly. Are they always wrong? Probably not. However, it seems difficult for some to have a rational conversation.

Personally, I can’t stand it when someone treats others disrespectfully and I immediately have the urge to stand on the barricades and defend “the other person”. I suffer incredibly from the saviour syndrome. The question is, however, whether I really have to defend the other person. Perhaps not.

And should I feel offended myself, would it not be wiser to take a look at myself and see why I am offended and what I can do about it? And wouldn’t it be more effective to make sure that I don’t get offended by showing more self-care and self-love, by taking responsibility for my feelings and thoughts? Instead of putting it outside myself and telling others that they are doing a bad job?

The world is not black and white and neither is this story. We need to find a balance. But I get the feeling that the balance is tilting. We all have to be so politically correct these days, or so it seems.

For example: a phenomenon like ‘positive discrimination’. Isn’t that a contradiction in terms?

I could list countless examples, but that would take us too far here.

The constant need to weigh the words and be “politically correct” means that some people are almost silenced. This has been particularly noticeable in recent months. People hardly dare to speak out anymore.

Yes, I think respectful communication is very important. AND I also think it is important to be able to take a stand. Even if that viewpoint is not always mainstream. If I take a stand, or even just ask questions that do not fit the mainstream ideas, do you then have the right to throw accusations at me? I don’t think so.

I strongly believe in the fact that we are allowed to stand up for what we believe in and that we are allowed to debate with others who have different beliefs. That’s how we learn and grow, that is evolution. That should be possible in a society I want to live in. I do not believe in a society where we allow ourselves to be oppressed and censored out of fear of God knows what.

What we need is an open debate, where we can ask questions and share our opinions respectfully, where we are tolerant and open to other people’s opinions and can discuss them with each other without the blame-game and without being offended. Where we take responsibility for our words and actions.

And that seems very difficult today.

As Russell Brand puts it:

“As long as we forget fundamental basic values: kindness, open communication, tolerance, there is no society worth saving no matter what you believe.”

All right, I can imagine that this is a bold post and that you have a different opinion. As I mentioned above, I like to engage in debate and hear those opinions. However, be polite and don’t play the man, or woman in this case Thanks.

 

 

Link to Russell Brand’s video: https://youtu.be/y0PYlLQn_YM

 

Search
Close this search box.
Categories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *