If I can dream

(Nederlandstalige versie onderaan)

If I can dream

(English text below)

 

Elvis Presley, ik ben daar nu niet de grootste fan van. Jij wel?

En toch heeft die man een paar prachtige songs, vind ik.

En eentje dat er met kop en schouders bovenuit steekt, is “If I can dream”

 

Naar verluidt zou hij dat liedje maar 2x live hebben gezongen.

Omdat het hem te erg raakte.

Ik zet onderaan deze post  de link naar 1 van die live versies.

En inderdaad, hij geeft zich helemaal, je voelt de pijn, de wanhoop.

Op het einde is hij zelfs helemaal buiten adem.

Ik las ook dat hij na dat optreden zou gehuild hebben als een klein kind.

 

Het lied is zijn eerbetoon aan Martin Luther King jr.

Blijkbaar had Elvis enorm veel respect voor de man.

De tekst verwijst ook naar de beroemde speech van ML King “I have a dream.”

There must be lights burning brighter, somewhere
Got to be birds flying higher in a sky more blue
If I can dream of a better land
Where all my brothers walk hand in hand
Tell me why, oh why, oh why can’t my dream come true
Oh, why

 

Het live optreden vond enkele maanden na de moordaanslagen op ML King en Robert Kennedy (naar wie hij ook op keek) plaats.

Nogmaals, de passie en het verdriet, hoor je, zie, je voel je.

En ook hoop.

Deep in my heart there’s a trembling question
Still I am sure that the answer, answer’s gonna come somehow
Out there in the dark, there’s a beckoning candle, yeah
And while I can think, while I can talk
While I can stand, while I can walk
While I can dream, please let my dream come true, oh
Right now, let it come true right now

 

Waarom schrijf ik dit nu?

Er is een passage in het lied dat ook enorm met mij resoneert vandaag:

We’re lost in a cloud with too much rain
We’re trapped in a world that’s troubled with pain
But as long as a man has the strength to dream
He can redeem his soul and fly

 

Wel, ik heb de laatste tijd het gevoel dat we door een donkere periode gaan.

Ik zal daar wel niet de enige in zijn.

En ik geef toe, dat me dat soms ook wel eens pijn doet als ik zie wat er vandaag de dag gebeurt.

Soms kijk ik er ook wanhopig naar en voel ik zelfs verdriet.

 

Ik zou ik niet zijn, echter, mocht ik blijven steken in de negatieve gedachten.

Ik geef ze een plaats.

 

Ik heb echter ook een droom:

💛Ik droom dat we mogen leven in een wereld waar we met respect met elkaar kunnen communiceren, waar we van mening mogen verschillen en elkaar toch blijven graag zien, waar we onze mening ook open mogen verkondigen, zonder weggezet te worden als wappie, schaap, slapende, complotdenker,…. En zonder verbannen te worden van de sociale media kanalen. Een wereld waar de democratische principes, waar onze voorouders voor gestreden hebben, gelden.

💙Ik droom van een wereld waar we kritisch mogen denken en vragen mogen stellen, waar we elkaar constructief feedback mogen geven en kunnen leren van elkaar in open gesprekken, waar geen enkele wetenschap als heilig wordt beschouwd, en waar evolutie mogelijk is door these, antithese, synthese.

❤️Ik droom van een wereld waar we mens mogen zijn, waar we elkaar naar hartenlust mogen knuffelen, waar we mogen samenkomen, dansen en zingen en lekker zot doen en heel hard lachen, waar we elkaars mooie glimlach mogen zien, waar we onze geliefden mogen vastpakken, ook in hun laatste momenten en we samen mogen rouwen om wie we hebben moeten laten gaan. En samen mogen vieren als nieuw leven geboren wordt.

🧡Ik droom van een wereld waar we vrij kunnen ondernemen en samen met anderen in co-creatie onze klanten mogen dienen, waar we niet bang hoeven te zijn dat onze zaak maandenlang gesloten zal worden, waar we niet bang moeten zijn dat eerlijk je mening uiten “bad for business” is. Waar geld verdienen een middel is, ipv een einddoel en waar oneerlijke handelspraktijken en ongezonde concurrentiestrijd tot het verleden behoort.

💚Ik droom van een wereld waar we de natuur respecteren, waar we “onze” natuur respecteren en waar we onze authentieke ik mogen zijn, zonder maskers, zonder harnasjes. Een wereld waar mensen hun ego achterwege laten en leven en handelen vanuit hun zijn.

💜Ik droom van een wereld waar we allemaal opnieuw kind mogen zijn, startende met de kinderen zelf. In een wereld waar we zorgeloos kunnen spelen en nooit bang hoeven te zijn omdat we weten dat alles perfect is zoals het is.

🖤Ik droom van een wereld waar de dood gewoon deel is van het leven en niet iets is om bang voor te zijn. Ik droom van een wereld waar we leven ipv geleefd te worden of vergeten te leven. Een wereld zonder angst voor ziekte, voor dood, voor de mening van anderen, voor falen, voor verandering, voor eenzaamheid, voor onzekerheid, afwijzing…

Ik droom van een vrije wereld.

Ik droom van vrije wil.

Ik droom van vrije meningsuiting.

Ik droom van vrijheid.

 

And while I can think, while I can talk
While I can stand, while I can walk
While I can dream, I know my dreams will come true!

 

#amenhellyeah

Wat is jouw droom?

 

💛💙❤️🧡💚💜🖤

************************************************************************************

 

IF I CAN DREAM

Elvis Presley, I’m not his biggest fan. Are you?

And yet the man had some beautiful songs, I think.

And one that stands head and shoulders above the rest is “If I can dream”.

 

It is said that he has only sung this song twice live.

Because it touched him too much.

I’ll put the link to one of those live gigs at the bottom of this post.

And indeed, he gives himself completely, you can feel the pain, the despair.

At the end he is even completely out of breath.

I also read that he cried like a little child after that performance.

 

The song is his tribute to Martin Luther King Jr.

Apparently, Elvis had great respect for the man.

The lyrics also refer to ML King’s famous speech “I have a dream.”

 

There must be lights burning brighter, somewhere

Got to be birds flying higher in a sky more blue

If I can dream of a better land

Where all my brothers walk hand in hand

Tell me why, oh why, oh why can’t my dream come true

Oh, why

 

The live performance took place a few months after the assassinations of ML King and Robert Kennedy (whom he also looked up to).

Again, the passion and sadness, you hear, you see, you feel.

And hope too.

 

Deep in my heart there’s a trembling question

Still I am sure that the answer, answer’s gonna come somehow

Out there in the dark, there’s a beckoning candle, yeah

And while I can think, while I can talk

While I can stand, while I can walk

While I can dream, please let my dream come true, oh

Right now, let it come true right now

 

Why am I writing this now?

There is a passage in the song that resonates with me today:

 

We’re lost in a cloud with too much rain

We’re trapped in a world that’s troubled with pain

But as long as a man has the strength to dream

He can redeem his soul and fly

 

Well, lately I have the feeling that we are going through a dark period.

I guess I’m not the only one.

And I admit, sometimes it hurts me too when I see what is happening today.

Sometimes I also look at it in despair and even feel sadness.

 

I would not be me, however, if I were to remain stuck in the negative thoughts.

I give them a place.

 

And I also have a dream:

💛I dream that we may live in a world where we can communicate with each other with respect, where we are allowed to have different opinions and still like each other, where we may also express our opinions openly, without being put away as wappie, sheep, sleeping, conspiracy thinker,…. And without being banned from social media channels. A world where the democratic principles, our ancestors fought for, apply.

 

💙I dream of a world where we are allowed to think critically and ask questions, where we can give each other constructive feedback and learn from each other in open conversations, where no science is considered sacred, and where evolution is possible through thesis, antithesis, synthesis.

 

❤️I dream of a world where we can be human, where we can hug each other to our heart’s content, where we can come together, dance and sing and be silly and laugh out loud, where we can see each other’s beautiful smiles, where we can hold our loved ones, even in their last moments, and we can mourn together for those we had to let go. And may celebrate together when new life is born.

 

🧡I dream of a world where we can do business freely and serve our customers in co-creation with others, where we don’t have to worry that our business will be closed for months, where we don’t have to worry that honestly expressing your opinion is “bad for business”. Where making money is a means, not an end and where unfair business practices and unhealthy competition are a thing of the past.

 

💚I dream of a world where we respect nature, where we respect “our” nature and where we can be our authentic selves, without masks, without armour. A world where people leave their ego behind and live and act from their being.

 

💜I dream of a world where we are all allowed to be children again, starting with the children themselves. In a world where we can play carefree and never have to be afraid because we know that everything is perfect the way it is.

 

🖤I dream of a world where death is just part of life and not something to be afraid of. I dream of a world where we live instead of being lived or where we forget to live. A world without fear of illness, of death, of other people’s opinions, of failure, of change, of loneliness, of insecurity, of rejection…

I dream of a free world.

I dream of free will.

I dream of free speech.

I dream of freedom.

 

And while I can think, while I can talk

While I can stand, while I can walk

While I can dream, I know my dreams will come true!

 

#amenhellyeah

What’s your dream?

 

💛💙❤️🧡💚💜🖤

 

Link to Elvis Presley’s live performance video: https://youtu.be/u-pP_dCenJA

 

Search
Close this search box.
Categories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *